Weblog

Servicekosten

25 Oct 2022 09:46

Raad van State oordeelt dat alleen het ruiken van geur van een horecakeuken onvoldoende is voor het opleggen van sancties

28 Sep 2022 13:19

Anders dan bij geluid is het meten van geur afkomstig van horecabedrijven niet vastgelegd in objectieve kwalitatieve normen. Het Activiteitenbesluit bepaalt over geur van horecabedrijven dat hinder moet worden voorkomen. Als het voorkomen van geurhinder niet mogelijk is dan moet deze hinder tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt (artikel 3.132 Activiteitenbesluit). Waar de grens ligt van aanvaardbaar of onaanvaardbaar is echter niet vastgelegd. Wel is vastgelegd dat als het voorkomen van geurhinder niet mogelijk is, dit zoveel mogelijk moet worden beperkt door of een pijp van twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter aanwezige bebouwing te plaatsen of door de dampen en gassen door een doelmatige ontgeuringsinstallatie te leiden (artikel 3.103 Activiteitenregeling). Wat onder doelmatig moet worden verstaan is eveneens niet vastgelegd. Uiteraard is het plaatsen van een pijp van twee meter op zich zelf eenvoudig vast te stellen. Heeft een horecabedrijf zo'n pijp, dan zal de discussie over geurhinder niet snel spelen, Maar zeker in monumentale binnensteden is het bouwen van zo'n pijp vanwege welstand lang niet altijd toegestaan. En dan moet er dus een doelmatige ontgeuringsinstallatie worden geplaatst. Meestal ook nog inpandig, eveneens om redenen van welstand. De praktijk leert dat dit tot grote problemen kan leiden. Een pijp of de meest effectieve ontgeuringsinstallatie mag van de gemeente niet op een dak worden geplaatst en in de keuken is vrijwel geen ruimte voor zo'n installatie. Het is dan dus al zoeken naar alternatieven. Maar wanneer is er -na het plaatsen van zo'n ontgeuringsinstallatie- dan sprake van aanvaardbare geurhinder en wanneer is de installatie doelmatig? Een belangrijke vraag, zeker vanwege de investering die moet worden gedaan. Een antwoord zal de gemeente echter nooit op voorhand geven. In veel gemeenten maakt men voor het bepalen van de mate van geur(hinder) gebruik van gecertificeerde 'geurinspecteurs', ook wel 'neuzen' genoemd. Deze personen komen -veelal na klachten uit de buurt- ruiken of er geur valt waar te nemen vanwege een horecabedrijf en zo ja of deze geur aanvaardbaar of onaanvaardbaar is. Een ieder voelt op zijn klompen aan dat dit -ondanks dat de inspecteurs hiervoor zijn opgeleid- tot een vergaande mate van rechtsonzekerheid kan zorgen. Want wat de één niet hinderlijk vindt (of zelfs lekker vindt ruiken) kan een ander wel als hinderlijk ervaren. In Amsterdam stond het College op het standpunt dat als er uberhaupt geur vanwege een horecabedrijf wordt geroken, dit dus (welhaast per definitie) onaanvaardbaar is en dat de ontgeuringsinstallatie dus ook niet doelmatig is. De rechtbank Amsterdam steunde dit standpunt. In haar uitspraak van 7 september 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2610) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter een streep gehaald door deze uitleg van het Activiteitenbesluit. De Afdeling oordeelt dat weliswaar vaststaat dat geur is waargenomen door de inspecteurs, maar dat diezelfde inspecteurs niet inzichtelijk maken waarom die geurhinder ook daadwerkelijk onaanvaardbaar is. Ook blijkt uit de rapportage volgens de Afdeling niet dat de ontgeuringsinstallatie niet doelmatig is. Volgens de Raad van State maakt het enkele feit dat een ontgeuringsinstallatie niet elke verspreiding van geur voorkomt niet dat daarom sprake is van onaanvaardbare geurhinder en ook niet dat de ontgeuringsinstallatie dus niet adequaat is. Dat er sprake is van klachten van omwonenden doet aan dit alles niets af volgens de Afdeling. Een belangrijke uitspraak, temeer omdat veel gemeenten (en ieder geval dus de gemeente Amsterdam) ten onrechte uitgingen van het standpunt dat er in zijn geheel geen geur te ruiken mag zijn in de omgeving. Dit is dus een onjuiste uitleg van het Activiteitenbesluit voor de Afdeling. Dit neemt niet weg dat de beoordeling of er sprake is van geurhinder en van een doelmatige ontgeuringsinstallatie nog steeds mensenwerk blijft. De gemeente zal deze beoordeling voortaan echter wel veel beter moeten motiveren. Het enkel constateren van geur is onvoldoende voor het opleggen van sancties. Hoe dit vorm gaat krijgen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog onduidelijk nu de gemeenten dan immers zelf regels mogen stellen met betrekking tot geur in de omgeving. Hopelijk ziet men de relevantie van de uitspraak van de Afdeling in en begrijpt men dat niet ieder geurtje van een restaurant ook direct onaanvaardbaar is. Objectieve criteria om dit vast te stellen zouden de rechtszekerheid van zowel horecaondernemers als ook omwonenden in ieder geval zeer ten goede komen.

Nieuwe Horeca-CAO!

30 Mar 2022 09:26

Corona korting bevestigd door de Hoge Raad

24 Dec 2021 16:00

Op 24 december 2021 is de hoogste woord eruit. De Hoge Raad heeft de coronacrisis en de overheidsmaatregelen bestempeld als een omstandigheid die moet leiden tot een huurkorting. Eerder schreven wij al over dit onderwerp. Aan de uitspraak van de Hoge Raad ging een advies van de procureur-generaal vooraf. De Hoge Raad volgt nu dit advies op de belangrijkste punten op. Een huurder die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek in zijn winkel en deze niet of slechts in geringe mate kan exploiteren, heeft recht op een huurkorting. Dit geldt voor huurovereenkomsten die voor 15 maart 2020 zijn gesloten. Volgens de Hoge Raad vormt de coronacrisis en de sluiting géén gebrek, maar dat neemt dus niet weg dat via de weg onvoorziene omstandigheden alsnog tot een huurkorting wordt gekomen. De overheidsmaatregelen zijn algemeen van aard en hebben niet specifiek betrekking op de verhuurde zaak, zodat geen sprake is van een gebrek. De berekeningswijze is dezelfde die de PG reeds adviseerde, namelijk de Vastelastenmethode. Het arrest geeft echter niet op alle vragen antwoord. Onduidelijk blijft wat exact tot de vaste lasten mag worden gerekend. Onduidelijk blijft ook hoelang aanspraak blijft bestaan op huurkorting. Voor de horeca sector valt deze berekeningswijze een stuk ongunstiger uit dan de berekening op basis van omzetdaling (de omzetmethode). Aangezien het in dit specifieke geval ook ging om een horecabedrijfsruimte blijft het opmerkelijk dat de horecabranche vereniging Koninklijkje Horeca Nederland, niet is gevraagd om input zoals bijvoorbeeld INretail (belangenvereniging voor de detailhandel/winkeliers) wel is gevraagd.

Horeca en AVG

29 May 2018 16:53

Nieuw wetsvoorstel moet ontslag makkelijker maken

15 May 2018 11:09

Nieuw wetsvoorstel moet ontslag makkelijker maken

Risico’s van het structureel te laat betalen van de huurpenningen

26 Jul 2017 16:29

Risico’s van het structureel te laat betalen van de huurpenningen

Onjuiste adressering bij het opzeggen van de huurovereenkomst

11 Jul 2017 12:39

Onjuiste adressering bij het opzeggen van de huurovereenkomst

Aansprakelijkheid franchisegever verruimd

30 May 2017 12:33

Aansprakelijkheid franchisegever verruimd

Verlenging aangezegd, toch dienstverband beëindigen?

17 May 2017 16:11

Verlenging aangezegd, toch dienstverband beëindigen?

Bestemmingsplan en evenementen

12 May 2017 15:51

Bestemmingsplan en evenementen

Amsterdam: nieuw conceptbeleid handhaving overtredingen muziekgeluid horeca

04 Apr 2017 16:24

Amsterdam: nieuw conceptbeleid handhaving geluidsovertredingen

Wet Bibob: ontbinding koop- en huurovereenkomst vanwege strafrechtelijk verleden verkoper/verhuurder

01 Mar 2017 16:15

Wet Bibob: ontbinding koop- en huurovereenkomst vanwege strafrechtelijk verleden verkoper/verhuurder

Verbreed de onderhandelingen bij een huurprijsverhoging!

15 Feb 2017 09:54

Verbreed de onderhandelingen bij een huurprijsverhoging!

Amsterdam centrum beperkt handhaving mengformules

18 Jan 2017 11:44

Amsterdam centrum beperkt handhaving mengformules

Amsterdam: Onterechte beperking in evenementenvergunning IJ-hallen

14 Dec 2016 11:44

Onterechte beperking in evenementenvergunning IJ-hallen

Toestemming VvE noodzakelijk voor vakantieverhuur

01 Dec 2016 09:45

Toestemming VvE noodzakelijk voor vakantieverhuur

Bingo in het horecabedrijf; wat mag wel en wat mag niet?

17 Oct 2016 10:59

Bingo in het horecabedrijf; wat mag wel en wat mag niet?

Hof haalt handhavingsrapport geluidsmeting onderuit

10 Oct 2016 14:52

Hof haalt handhavingsrapport geluidsmeting onderuit

Exploitatievergunning en het woon- en leefklimaat

07 Oct 2016 15:26

Exploitatievergunning en het woon- en leefklimaat

Horecapand? “Tijdig agenderen: altijd NEN-certificeren”

09 Sep 2016 12:36

Horecapand? “Tijdig agenderen: altijd NEN-certificeren”

Nieuwe horecavestiging? Denk ook aan toestemming VvE!

08 Sep 2016 12:14

Nieuwe horecavestiging? Denk ook aan toestemming VvE!

Horecapand? “Tijdig agenderen: altijd NEN-certificeren”

01 Sep 2016 12:10

Horecapand? “Tijdig agenderen: altijd NEN-certificeren”

Drank- en horecawet

02 Aug 2016 21:19

Handhaving Drank- en horecawet

02 Aug 2016 12:32

Handhaving Drank- en horecawet

Hof haalt handhavingsrapport geluidsmeting onderuit

23 Jun 2016 09:41

Hof haalt handhavingsrapport geluidsmeting onderuit

Kansspelautomaten in samengestelde inrichtingen blijft punt van discussie

17 May 2016 10:50

Kansspelautomaten in samengestelde inrichtingen blijft punt van discussie

Amsterdam: Ook kleine overtredingen kunnen leiden tot beperking duur exploitatievergunning

13 May 2016 12:09

Amsterdam: Ook kleine overtredingen kunnen leiden tot beperking duur exploitatievergunning.

Mogen er kansspelautomaten worden geplaatst in een rookruimte?

10 May 2016 11:11

Op grond van de Tabakswet is geregeld dat rookruimten weliswaar bestemd zijn om in te roken maar daarnaast ook meer dan alleen roken is toegestaan.

Overuren Chefkok. In de horeca is het niet ongewoon om langere tijden te werken dan is opgenomen in de arbeidsovereenkomst

06 May 2016 07:58

In de branche horeca is het niet ongewoon om langere tijden te werken dan is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. En bij fulltime contracten worden die ‘overuren’ vaak niet uitbetaald.

Onrechtmatig flyeren voor evenementen; wie pak je aan?

29 Apr 2016 16:08

Het onrechtmatig flyeren van evenementen is veel gemeenten een doorn in het oog. Vaak bestaat behoefte om hier tegen op te treden.

Vrije Advocaatkeuze

28 Apr 2016 13:49

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten advocaatkosten ook in bezwaarschriftprocedures vergoeden. Wettelijk mag een verzekerde op kosten van zijn rechtsbijstandsverzekeraar een externe advocaat inschakelen als er sprake is van een ‘administratieve of gerechtelijke procedure’.

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant: weigeren gedoogbeschikking niet proportioneel

14 Apr 2016 12:44

Uitspraak rechtbank Oost – Brabant: weigeren gedoogbeschikking niet proportioneel, advies van het Landelijk Bureau BIBOB onvoldoende actueel, afwijzen beroep op het gelijkheidsbeginsel onvoldoende onderbouwd en geen toets mogelijk aan het criterium “slecht levensgedrag”.

AirBnB: Rechter oordeelt dat boete van € 72.000,- ten onrechte is opgelegd

09 Mar 2016 10:34

AirBnB: Rechter oordeelt dat boete van € 72.000,- ten onrechte is opgelegd

Wijzigen bestemmingsplan mogelijk relevant voor maximaal geluidsniveau

25 Feb 2016 17:17

Wijzigen bestemmingsplan mogelijk relevant voor maximaal geluidsniveau

Amsterdam: Handhaving gevelreclame

03 Feb 2016 09:05

Veel ondernemers in Amsterdam worden vroeg of laat geconfronteerd met een handhavingsprocedure vanuit de gemeente

Bibob: gevolgen van het weigeren van aanleveren van gegevens

19 Jan 2016 14:26

Wet Bibob: gevolgen weigeren aanleveren gegevens

Overname Grolsche door AB Inbev

30 Nov 2015 08:48

Overname Grolsche door AB InBev Nu het duidelijk lijkt dat brouwerij Grolsche wordt overgenomen door AB InBev lijkt er een nieuwe "mededingingsrechtelijke" situatie in de Nederlandse biermarkt te ontstaan.

Amsterdam: Nieuwe bestemmingsplannen 'De Pijp' en 'Noord Zuidlijn - De Pijp' in voorbereiding

12 Nov 2015 16:48

Amsterdam: Nieuwe bestemmingsplannen 'De Pijp' en 'Noord Zuidlijn - De Pijp' in voorbereiding

Het begrip werkgever in de zin van de Tabakswet

09 Nov 2015 10:18

Begin 2015 is de Tabakswet gewijzigd. Een van de wijzigingen zag op het begrippenpaar werkgever en werknemer

Wet Bibob: Uitspraak Raad van State

30 Sep 2015 09:00

javascript:void(0)Onlangs heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan waarin het zogenaamde ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’

Het nieuwe ontslagrecht, waar moet je rekening mee houden?

01 Jul 2015 14:46

In de media en op onze website is er al veel over gesproken en per vandaag (1 juli 2015) is het nieuwe ontslagrecht eindelijk een feit!

Quotumwet: Regering gaat uw aannamebeleid mogelijk beïnvloeden

08 Jun 2015 17:35

Met ingang van 2017 kan uw onderneming worden verplicht om een vastgesteld aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen

Ontbreken juiste horecabestemming

26 May 2015 11:29

In hoeverre bestaat er voor de huurder de mogelijkheid om de verhuurder aan te spreken op ‘’een gebrek’’ in de huurovereenkomst

Nieuwe muziekspectra voor de horeca

21 May 2015 11:20

Voor nagenoeg de gehele Nederlandse horeca gelden dezelfde geluidsregels, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit (gekoppeld aan de Wet milieubeheer)

Amsterdam Centrum: De wijze van handhaving

13 Apr 2015 09:01

Amsterdam Centrum heeft bekend gemaakt op welke wijze zij de komende periode de horeca zal handhaven. Letterlijk worden de prioriteiten als volgt verwoord...

Dienstenrichtlijn

08 Apr 2015 08:36

Dienstenrichtlijn: mag een bedrijf uit Berlijn een evenement op het Leidseplein organiseren?

Nationale Geluidshinderdag 2015

25 Mar 2015 10:42

De Nederlandse Stichting Geluidshinder organiseert de nationale geluidshinderdag met thema: Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra! Raoul Meester van Meester Advocaten is een van de sprekers.

Wat kan er aangedragen worden in beroep?

23 Mar 2015 11:31

Het komt regelmatig voor dat er in procedure bij de rechtbank over besluiten van gemeenten en andere overheden een vraag rijst naar welke argumenten wel en welke argumenten niet aangevoerd kunnen worden.

Planschade: vergoeding isolatiekosten bouw woningen nabij horeca

18 Mar 2015 08:36

Horecazaken maar ook andere bedrijven zijn voor de hoeveelheid geluid die zij mogen produceren gebonden aan de normen uit het Activiteitenbesluit

Verkoop alcohol op benzinestations blijft verboden

13 Mar 2015 11:08

Verkoop alcohol op benzinestations blijft verboden

Onvoldoende aandacht in horeca voor Personeelshandboek

15 Jan 2015 09:18

In de horeca wordt nog volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om belangrijke regelingen op te nemen in een Personeelshandboek, dat vervolgens weer gekoppeld is aan de (standaard) arbeidsovereenkomst.

Vergunningsvrij bouwen: extra vierkante meters horeca?

12 Jan 2015 14:39

Op 1 november 2014 zijn de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen verruimd. Onder andere zijn de mogelijkheden om een aanbouw of bijgebouw te bouwen verruimd.

Per 1 januari 2015 overtredingen bouwbesluit beboetbaar

09 Jan 2015 16:37

Per 1 januari jl. hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen boetes op te leggen als gevolg van herhaalde overtredingen van de woningwet/het bouwbesluit.

Horeca inspectiekaart NVWA

10 Dec 2014 08:46

Recent heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de Horeca inspectiekaart inclusief een bijbehorende app gelanceerd. Daarmee worden de resultaten van voedselveiligheidsonderzoeken in horecazaken in heel Nederland openbaar gemaakt.

Amsterdam: Convenant bonusregeling sluitingstijden nachtzaken

09 Dec 2014 16:46

Op 4 december jl. heeft de burgemeester van Amsterdam samen met KHN, vertegenwoordigers van het Leidseplein en Rembrandtplein een convenant gesloten waarin de zogenaamde “bonus- malusregeling” voor de horeca verder in is uitgewerkt

Nog geen beslissing op vergunningsaanvraag en toch geopend?

03 Dec 2014 11:52

De meeste horeca bedrijven dienen voor de exploitatie te beschikken over een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning. Als deze vergunningen worden aangevraagd heeft de burgemeester een...

Belanghebbende evenement

28 Oct 2014 11:11

Op grond van de wet mogen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen besluiten, waaronder bijvoorbeeld het besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning.

Geuroverlast en handhaving

24 Sep 2014 12:57

Het komt regelmatig voor dat bewoners van woningen die in de nabijheid van een horecazaak zijn gelegen klagen over geuroverlast. De vraag is vervolgens welke eisen er gesteld worden op grond van wet- en regelgeving omtrent geur.

Zelfstandige stroom bezoekers, geen speelautomaten

16 Sep 2014 16:39

De aanwezigheid van speelautomaten in een horecazaak is voor veel ondernemers een belangrijke bron van inkomsten. Echter is het niet in alle horecazaken toegestaan speelautomaten te plaatsen.

Risico's bij dronken op scooter

27 Aug 2014 12:51

De meeste horecaondernemers zijn op de hoogte van het feit dat het dronken besturen van een auto risico’s met zich mee kan brengen in het kader van de drank- en horecavergunning. Minder bekend zijn de risico’s bij het dronken besturen van scooters, terwijl dit dezelfde gevolgen kan hebben.

Hotels met garage opgelet!

19 Aug 2014 16:20

Het komt in de praktijk veel voor dat het hotel als service een parkeerplek aanbiedt. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk in juridische zin?

Alle hens aan dek: grote veranderingen in het arbeidsrecht op komst

17 Jun 2014 16:43

De afgelopen weken is het al volop in het nieuws geweest; het arbeidsrecht in Nederland gaat op veel punten veranderen. Op 10 juni 2014 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel met de voorgestelde veranderingen. De Wet Werk en Zekerheid treedt hierdoor al op 1 januari 2015 gedeeltelijk in werking!

Amsterdam: na verbouwing horecapand niet altijd direct open!

28 May 2014 17:30

Horeca ondernemers in Amsterdam, (maar ook daarbuiten) staan er vaak onvoldoende bij stil dat er wellicht niet direct tot heropening kan worden overgegaan na verbouwing op grond van de regels gesteld in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Burgemeester Amsterdam trekt besluit opleggen stap 2 Handhavingsstrategie in

02 Apr 2014 17:45

Onlangs heeft de burgemeester van Amsterdam het bezwaar van een cliënte tegen het opleggen van stap 2 van de Handhavingsstrategie (sluiting gedurende één week) gegrond verklaard en ingetrokken.

Huurprijsverhoging, wat nu?

20 Mar 2014 15:32

Als de huurprijs opnieuw vastgesteld dient te worden omdat deze niet overeenstemt met de ter plaatse geldende huurprijzen, dan is de vraag vanaf wanneer die nieuwe huurprijs ingaat.

Burgemeester mag terrasvergunning niet altijd weigeren

11 Mar 2014 17:32

Een terrasvergunning wordt in de meeste gevallen verleend, en kan vaak slechts op grond van een beperkt aantal weigeringsgronden worden geweigerd.

Het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari jl. grote gevolgen hebben

10 Mar 2014 17:59

Het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari jl. grote gevolgen hebben: Wees op uw hoede!

Discriminatie aan de deur?

04 Mar 2014 16:28

Veel horecaondernemers krijgen er mee te maken: klachten over het deurbeleid of zelfs verwijten over discriminatie.

Hoge Raad doet relevante uitspraak over afnameverplichting

12 Feb 2014 16:57

De Hoge Raad heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan over exclusieve afnameverplichtingen. Hoewel de uitspraak betrekking had op de leverantie van benzine lijkt deze ook relevant voor de exclusieve bierafnameverplichtingen.

KHN-cao afgelopen: wel of niet contract voor onbepaalde tijd?

23 Jan 2014 09:35

Werkgevers die lid zijn van KHN: opgelet! Het is al weer een tijdje geleden, maar in de periode 1 april tot en met 31 juli 2012 was sprake van een cao-loze periode.

Zegt de oproepkracht tegen de werkgever: “Mag ik even dubbel vangen?!”

22 Jan 2014 10:20

De hoogste rechter in Nederland (Hoge Raad) heeft goedgekeurd dat een oproepkracht onder bepaalde omstandigheden recht heeft op 3 uur loon per oproep.

De ziektewet in een nieuw (dokters)jasje

13 Jan 2014 10:46

Per 1 januari 2014 is Wet modernisering Ziektewet van kracht geworden. Dit kan voor (horeca)ondernemers van grote invloed zijn.

Bibob Beding

16 Dec 2013 14:21

Steeds vaker wordt in contracten aandacht gevraagd voor het geval één van de contractspartijen in de toekomst in aanraking zou komen met de Wet Bibob.

Luide muziek kan straks Amsterdamse horeca doen sluiten

04 Nov 2013 15:20

De burgemeester van Amsterdam heeft besloten dat vanaf 1 januari ook geluidsoverlast van horecabedrijven bij herhaaldelijke overtreding tot sluiting kan leiden. Ook hierbij wil hij het beginsel “three strikes and you’re out” hanteren.

Nieuwe Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

01 Nov 2013 14:47

Op 1 november 2013 zal de handhavingsstrategie Drank- en horecawet gemeente Amsterdam in werking treden. In deze strategie is aangegeven op welke wijze om zal worden gegaan met het overtreden van de diverse regels van de Drank- en horecawet.

Problemen met servicekosten

31 Oct 2013 11:34

Problemen met servicekosten. Van de huurprijs dienen de servicekosten onderscheiden te worden; de servicekosten vormen een verhaal apart en geven geregeld aanleiding voor discussie.

Omvang van het gehuurde

30 Oct 2013 08:46

Weet u wel wat u huurt? De onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst gaan nogal eens voorbij aan de vraag wat er nu precies gehuurd wordt...

Noemt een verhuurder aan een potentieel huurder omzetcijfers, dan kan dit – wanneer blijkt dat deze omzet niet wordt behaald – aanleiding zijn de huurovereenkomst te ontbinden

27 Sep 2013 13:41

In de horeca komt het regelmatig voor dat een huurder niet alleen de bedrijfsruimte huurt, maar tevens de bedrijfsinventaris. In die gevallen wordt veelal over het verpachten van de onderneming gesproken. In dergelijke situaties zal voorafgaand aan het sluiten van de huur/pachtovereenkomst vaak ook worden gesproken over omzetten.

Nadeelcompensatie: hanteren drempelmethode en percentage van 15% niet meer vanzelfsprekend

16 Aug 2013 13:32

Een verzoek om nadeelcompensatie kan men aanvragen indien van overheidswege bepaalde (rechtmatige) activiteiten worden verricht waaruit schade ontstaat welke schade redelijkerwijs niet of niet geheel voor last van degene die schade lijdt behoort te blijven. Bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld indien door wegwerkzaamheden een onderneming niet of slecht bereikbaar is. De schade bestaat dan uit omzetderving.

Houdt een beëindigingsovereenkomst met een alcohol verslaafde, suïcidale en psychische labiele werknemer stand?

31 May 2013 15:00

Regelmatig komt het voor dat een horecaondernemer het dienstverband met een alcoholverslaafde, psychisch labiele werknemer wenst te beëindigen door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Seizoenarbeid: moet de seizoenarbeider elk jaar opnieuw werk worden aangeboden?

10 May 2013 15:59

Ook de horeca kent, vooral in de buurt van recreatiegebieden seizoensarbeid. Wat als een werknemer zes jaar lang elke keer wordt verzocht in een seizoen arbeid te verrichten en voor die periode een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangt. Heeft de werknemer daarna dan ook recht om opnieuw opgeroepen te worden?

Stand van zaken handhaving Amsterdam centrum

26 Apr 2013 16:29

Zojuist is Meester Advocaten in het bezit gesteld van het overzicht van de opgelegde stappen op grond van het nieuwe handhavingsstappenplan in de periode 1 september 2012 tot 1 april 2013.

Klachtenoverzicht horeca centrum Amsterdam eerste kwartaal 2013 bekend

26 Apr 2013 16:18

Zojuist zijn aan Meester Advocaten de klachtenoverzichten verstrekt horeca centrum eerste kwartaal 2013. Opvallend is de daling van het aantal klachten ten opzichte van de maand januari. In het eerste kwartaal zijn er opvallend weinig klachten over de horeca dag-exploitatie (hetgeen ook veroorzaakt kan zijn doordat het terrasseizoen nog niet was begonnen).

Terrasverwarming Amsterdam roept nog steeds (juridische) vragen op

16 Apr 2013 10:18

In de media en via diverse publicaties van de Gemeente Amsterdam (en de individuele stadsdelen) is veel aandacht besteed aan de terrasverwarming. Toch roept de legalisatie van de terrasverwarming nog steeds (juridische) vragen op.

Het meenemen van de fooienpot: ontslag op staande voet? Het hangt er van af!

05 Apr 2013 16:47

Sommige branches, waaronder de horeca, kent een fooiensysteem. Wat kan nu het gevolg zijn voor de arbeidsovereenkomst, indien de werknemer na een ruzie in zijn boosheid de fooienpot meeneemt.

Voorzieningenrechter straft te late aanvraag drank- en horecavergunning af

29 Mar 2013 16:57

Stel u wilt een horecazaak overnemen. Als deze horecazaak op het moment van overname geëxploiteerd wordt, heeft u er als koper uiteraard belang bij dat die exploitatie zonder onderbreking wordt voortgezet. Echter dient u in beginsel voor het exploiteren van een horecazaak waar alcohol verkocht wordt op grond van de Drank- en horecawet over een drank- en horecavergunning te beschikken en daarnaast in veel gemeenten over een exploitatievergunning.

Update horecabeleid Amsterdam

22 Mar 2013 16:54

Onlangs heeft de Burgemeester van Amsterdam een rapportage uitgebracht over het nieuwer horecabeleid. De belangrijkste aspecten daaruit betreffen achtereenvolgens:

Ontslag op staande voet bij diefstal; wat voor soort schuldbekentenis?

08 Mar 2013 16:39

Bij tijd en wijlen krijgen wij vanuit horecaondernemers het verhaal te horen dat er sprake is van diefstal onder het personeel. Zij vragen zich af wat zij in dit geval zouden kunnen doen.

Gehoorbescherming is verplicht bij geluidsniveau boven 80 dB(A)!

11 Feb 2013 16:23

Werknemers in de horeca worden regelmatig bloot gesteld aan een geluidsniveau boven de 80 dB(A). Als horecawerkgever dient u er voor te zorgen dat uw horeca medewerkers gehoorbescherming krijgen. U dient deze ook ter beschikking te stellen.

Aanpassing APV Amsterdam

28 Dec 2012 16:00

Onlangs is de APV van Amsterdam gewijzigd, naar aanleiding van een lange politieke en maatschappelijke discussie over de horeca in de hoofdstad.

Wie zorgt voor de vergunningen?

14 Dec 2012 15:00

Als u een pand gaat huren, waar u uw horecabedrijf gaat exploiteren, dan weet u vast (misschien wel door onze artikelen) al lang dat u in het bezit moet zijn van bijvoorbeeld een exploitatievergunning.

Wet Arbeid Vreemdelingen

30 Nov 2012 16:00

Veel horecaondernemers worden vroeg of laat geconfronteerd met de Wet Arbeid Vreemdelingen. Deze wet regelt -kort gezegd- wanneer een vreemdeling (niet onderdaan van de Europese Unie, behoudens Roemenen en Bulgaren) hier werk mogen verrichten. In beginsel is hiervoor een zogenaamde tewerkstellingsvergunning vereist.

Aflossen geldlening brouwerij biedt soms uitkomst voor beding exclusieve drankafname!

23 Nov 2012 16:00

Zoals al eerder in een weblog besproken is een drankafnameverplichting een veel voorkomend verschijnsel in de horeca. De verplichting houdt in om bier en andere dranken bij één specifieke leverancier af te nemen, meestal voor een langere tijd.

Nieuw handhavingsbeleid Amsterdam

26 Oct 2012 16:23

De burgemeester heeft recentelijk nieuw handhavingsbeleid vastgesteld, de Handhavingsstrategie publiek toegankelijke inrichtingen Amsterdam 2012. Aanleiding daarvoor is de bestuurlijke wens om tot een verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de regelgeving en handhaving in de hele gemeente te komen.

Nieuwe handhavingsstrategie Amsterdam

22 Oct 2012 16:25

De burgemeester heeft recentelijk nieuw handhavingsbeleid vastgesteld, de Handhavingsstrategie publiek toegankelijke inrichtingen Amsterdam 2012. Aanleiding daarvoor is de bestuurlijke wens om tot een verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de regelgeving en handhaving in de hele gemeente te komen.

Verdeling schaarse vergunningen

05 Oct 2012 16:27

Een vraag die in het bestuursrecht en in de praktijk regelmatig terugkomt, is de vraag hoe een schaarse vergunning of ontheffing verleend dient te worden.

Maakt u als horecaondernemer gebruik van een uitzendbureau of payroll bedrijf, voorkom hoge boetes!

24 Sep 2012 07:43

Om malafide uitzendbureaus tegen te gaan heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2012 de WAADI aangepast.

Onjuiste informatie bij aangaan huurovereenkomst van een horecaonderneming

17 Sep 2012 07:42

Wat als u bij het aangaan van de huurovereenkomst van een horecabedrijf onjuist bent geïnformeerd over bijvoorbeeld de omzetcijfers en/of arbeidsovereenkomsten met werknemers.

Huurindexering met terugwerkende kracht?

13 Jul 2012 07:41

Vaak wordt in de huurovereenkomst de mogelijkheid voor verhuurder opgenomen om de huur jaarlijks te indexeren. In de praktijk komt het echter vaak voor dat de verhuurder dit vergeet. Mag een verhuurder, wanneer hij achter dit verzuim komt, jaren later alsnog de huurindexatie met terugwerkende kracht bij huurder in rekening brengen?

Schadevergoeding bij ten onrechte weigeren vergunning

29 Jun 2012 07:40

Onlangs heeft de rechtbank Dordrecht een belangwekkende uitspraak gedaan over het vergoeden van schade opgelopen door een horecaondernemer wegens het ten onrechte weigeren van een aangevraagde horecavergunning en exploitatievergunning.

Nieuwe zaaksbehandeling bestuursrechter

22 Jun 2012 07:39

Er is al behoorlijke tijd kritiek op de bestuursrechtelijke procedure. Het zijn vaak lange en niet transparante procedures en het onderliggende conflict tussen partijen wordt lang niet altijd opgelost.

Wachttijd van 3 jaren bij opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte (2)

08 Jun 2012 07:36

Zoals wij in de nieuwsbrief van februari 2011 (http://www.meestermeester.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_februari_2011.html) opmerkten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wachttermijn van 3 jaren (voor een nieuwe eigenaar van het onroerend goed om de huurovereenkomst op te zeggen wegens dringend eigen gebruik) alleen ziet op opzeggingen die tegen het einde van de eerste huurperiode (veelal 5 jaren) worden gedaan.

CAO KHN 2010-2012: voorkom problemen met verlenging van arbeidsovereenkomsten!

09 May 2012 07:34

De CAO KHN 2010-2012 is inmiddels per 1 april 2012 afgelopen. Eén en ander heeft een aantal gevolgen voor u als horecaondernemer

Nieuwe handhavingsstrategie Amsterdam

29 Mar 2012 07:33

Onlangs heeft de Commissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam het nieuwe Handhavingsconcept besproken. De nieuwe handhavingsstrategie richt zich op afname van de toezichtlast, het aantoonbaar beter handhaven van regels en het uniform en eenduidig toezicht houden op en handhaving van overtredingen.

Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag tijdens proeftijd: kan dat?

06 Mar 2012 07:32

De proeftijd is in de wet opgenomen om een mogelijkheid te scheppen voor werkgever en werknemer om gedurende een beperkte tijd proefondervindelijk op de hoogte te raken van elkaars hoedanigheden en van de geschiktheid van werknemer voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen.

Kunstmatig uw maaiveld verhogen?

24 Feb 2012 07:31

De hoogte van het maaiveld (ook wel: peil) van uw perceel speelt een rol in het vaststellen van de werkelijke hoogte van een bepaald bouwwerk. In de regel is in het van toepassing zijnde bestemmingsplan aangegeven op welke wijze er gemeten wordt.

Omvang loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer

20 Feb 2012 07:30

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever in beginsel toch het loon van de werknemer door te betalen. In de praktijk bestaat vaak verwarring over de vraag of de werkgever het gehele loon dient door te betalen, dan wel een bepaald percentage daarvan.

Slokje wijn tijdens werktijd: genoeg voor ontslag?

20 Jan 2012 07:29

Het zal binnen de horeca vaker dan in andere branches voorkomen dat er alcoholisch drankje tijdens werktijd door werknemer wordt genuttigd. Is de eerste keer dat de werknemer een glas wijn drinkt, direct reden voor ontslag?

Bouwbesluit 2012 komt er aan

13 Jan 2012 07:26

Momenteel wordt de hand gelegd aan het nieuwe Bouwbesluit 2012. Het nieuwe Bouwbesluit 2012 levert naar verwachting horecaondernemers meer voordeel en minder (brandveiligheids)voorschriften op.

Stel u huurt één object dat wordt gebruikt als woonruimte, horeca-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte: Is het dan mogelijk om aanpassing van de huurprijs te vorderen bij de BHAC?

13 Jan 2012 07:24

Dat hangt af van de vraag of in de huurovereenkomst de afzonderlijke ruimtes zijn gesplitst, dan wel splitsing mogelijk is. Voor de beoordeling daarvan is (1) de inrichting van het pand en (2) de bedoeling van partijen voor wat betreft het gebruik van de zaak van belang.

Amsterdams verbod op terrasverwarming onderuit!

14 Dec 2011 10:13

Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen.

Pensioensvrijheid binnen de horeca?

07 Dec 2011 09:29

Anders dan de meeste mensen denken, bestaat er in de Nederlandse wet geen pensioensplicht. In principe kan de werkgever dus zelf beslissen of hij zijn werknemer pensioen wil aanbieden of niet.

Amsterdam: nieuw horecabeleid

05 Dec 2011 09:31

Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen.

Het vestigen van een coffeeshop: geen sinecure!

25 Nov 2011 09:32

Het vestigen van een coffeeshop vereist, nog meer dan vroeger, een lange adem, geduld en oog voor het voeren van de juiste procedures.

LET OP: per 1 januari 2012 verandert de vakantiewetgeving!

17 Nov 2011 09:33

Op dit moment bouwt een werknemer bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht

Concept hotelbeleid Stadsdeel Centrum

17 Nov 2011 09:32

Enige tijd geleden berichtten wij al op onze weblog over het aanstaande nieuwe hotelbeleid van Stadsdeel Centrum.

Flexibeler personeelsbestand

11 Nov 2011 14:58

In de praktijk krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of het mogelijk is om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ‘om te zetten’ naar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, door bijvoorbeeld met de werknemer overeen te komen dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd zal worden beëindigd.

Nieuw hotelbeleid Amsterdam Centrum aanstaande

11 Nov 2011 14:58

Op 21 oktober a.s. zal stadsdeel Centrum het nieuwe concept hotelbeleid ter inzage leggen. Deze week werd al bekend dat het nieuwe beleid uit zal gaan van spreiding door hotelinitiatieven alleen in die gebieden toe te staan die een toeristische impuls kunnen gebruiken.

Payroll: einde in zicht door einde CAO?

12 Oct 2011 12:04

Alle werkende Nederlanders die op basis van een arbeidscontract werken, zijn in verregaande mate beschermd, bijvoorbeeld bij ziekte en ontslag . Van uitzendovereenkomsten is in de wet ook uitgemaakt dat dit onder een arbeidsovereenkomst is te scharen, zij het dat de uitzendkracht iets minder bescherming geniet

Raad van State: café voor een half jaar dicht wegens afvuren wapen terecht

26 Sep 2011 20:04

Recent heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de sluiting van een Haags café, waaraan sluiting voor een half jaar was aangezegd door de burgemeester vanwege een schietincident in de toiletten van het café.