vergunningsprocedure

Hoewel de gemiddelde horecaondernemer in het bezit dient te zijn van veel verschillende soorten vergunningen, vallen toch veel overeenkomsten tussen de verschillende vergunningsaanvragen te herkennen.

Hoe aanvragen?
Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning geldt landelijk hetzelfde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij uw gemeente.

Voor het aanvragen van de overige vergunningen en ontheffingen heeft een aantal gemeenten standaardformulieren ontwikkeld. Lees hier meer over de aanvraag.

Aanvraag volledig?
Nadat de aanvraag voor de vergunning/ontheffing door het bestuursorgaan is ontvangen, zal deze beoordelen in hoeverre de aanvraag volledig is. Als de aanvraag onvolledig is, zal de aanvrager in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om de aanvullende gegevens te verstrekken. In principe schort dit de beslistermijn van het bestuursorgaan op.

Wet Bibob
Met de invoering van de wet Bibob bestaat de mogelijkheid dat de gemeente bij het aanvragen van horecavergunningen het indienen van een 'Bibob-vragenlijst' verplicht stelt. Ook tal van andere documenten moeten worden overgelegd door de aanvragen. Meer informatie over de Bibob-procedure leest u hier.

Termijn aanvraag
Een aantal vergunningen dient binnen of voor een bepaalde termijn voorafgaand aan de bewuste gebeurtenis te worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een sluitingstermijn voor het aanvragen van evenementenvergunningen, het aanvragen voor een ontheffing van een buitentap installatie voor bijvoorbeeld carnaval of Koningsdag, maar ook voor bijvoorbeeld de verlenging van een eventueel periodieke exploitatievergunning.
Het is het bestuursorgaan op zich toegestaan om termijnen te stellen waarbinnen een aanvraag voor een bepaalde horecavergunning dient te worden ingediend. Deze vrijheid kent echter wel grenzen en kan niet op iedere willekeurige manier door het bestuursorgaan worden ingevuld.

Beslissing op de aanvraag
Naar aanleiding van de aanvraag kan het bestuursorgaan de volgende beslissingen nemen:
a. De aanvraag is niet ontvankelijk;
b. De aanvraag wordt gehonoreerd in de vorm van de gevraagde
     vergunning of ontheffing;
c. De aanvraag wordt afgewezen.

Kosten (leges) vergunning
Lees hier meer over de kosten van het aanvragen van een vergunning.

Termijn van afdoening
In de meeste gevallen dient het bestuursorgaan binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing op de aanvraag te nemen. Veel gemeenten laten deze termijn verstrijken. Lees hier meer.

In de praktijk blijkt dat de meeste gemeenten regelmatig niet tijdig een beslissing nemen op een aanvraag om een vergunning. Meestal geldt voor het beslissen op zo'n aanvraag een termijn van acht weken, al kan er een afwijkende termijn zijn opgenomen in een gemeentelijke verordening. Indien de geldende termijn verstrijkt zonder dat er een beslissing is genomen kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ontvangt u dan binnen twee weken nog geen beslissing, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren en kunt u rechtstreeks naar de rechtbank om een beslissing af te laten dwingen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Wabo
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort: Wabo) van kracht geworden, waarbij de omgevingsvergunning werd ingevoerd.
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu welke in de plaats komt van 25 oude vergunningen waaronder de gebruiksvergunning, de bouwvergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kent een specifieke vergunningsprocedure. Nadere informatie over de Wabo treft u hier.

Advocaat vergunningsprocedure
Het is niet verplicht om in het kader van een vergunningsprocedure een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig.
Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend "op de achtergrond" over de vergunningsprocedure zonder dat de wederpartij daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Meester Advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die ruime ervaring hebben met de vergunningsprocedure.