Geluidseisen / geluidsoverlast Horeca

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Op grond van de Wet milieubeheer bestaan er allerlei regels omtrent de hoeveelheid geluid die verschillende soorten bedrijven mogen produceren.

Ook garandeert de Wet geluidhinder in bepaalde geluidsgevoelige objecten, zoals woningen maar ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, een maximaal geluidsniveau dat niet mag worden overschreden. Ook geeft de Wet milieubeheer regels omtrent de zonering van geluid.

Sinds 1 januari 2008 zijn de specifieke eisen die gesteld worden aan de geluidsproductie van veel soorten bedrijven gestandaardiseerd in het zogenaamde Besluit algemene regels voor inrichting en milieubeheer, vrijwel altijd aangeduid als het Activiteitenbesluit.

Nagenoeg alle bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit, tenzij ze expliciet zijn uitgezonderd maar dan gaat het meestal over hele grote of milieubelastende bedrijven. Horecabedrijven vallen vrijwel altijd onder het Activiteitenbesluit.

Hoe wordt geluidsniveau bepaald?
Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van het toelaatbaar geluidsniveau in horecagelegenheden is het meest gevoelige meetpunt in de directe omgeving van het horecabedrijf.

Afhankelijk van de geluidbelasting op de nabijgelegen meetpunten wordt het toelaatbaar geluidniveau in de horeca-inrichting bepaald. Ter illustratie kan in de onderstaande tabel worden afgelezen welk geluidniveau ongeveer gehaald moet worden om een bepaalde exploitatie te kunnen draaien.

Type

Activiteit

dB(A)

Restaurant

Praten en achtergrondmuziek

60-75

Café

Rustig (bruin) café/bar

75-80

 

Café/bar met jukebox

80-85

 

Café/bar, drukke bar

85-90

 

Café/bar, jongerenbar

90-95

 

Café/bar met dansen

90-100

Disco

Ouderenpubliek

85-95

 

Jongeren

90-105

 

Live-muziek

95-115


Meetpunten worden gevonden op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn andere geluidsgevoelige gebouwen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen en andere bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen gezondheidszorggebouwen. Over het algemeen zal het echter gaan om woningen.

Daarnaast mag ook direct in in- en aanpandige woningen worden gemeten. Het gaat dan wel alleen om woningen die in hetzelfde pand of aan hetzelfde pand als dat waarin het horecabedrijf is gelegen zijn gevestigd.

Wettelijk is een maximaal geluidsniveau gegarandeerd binnenin de woning en op de gevel, zowel gedurende de dag- als de avond- en de nachtperiode. Maatgevend zal vrijwel altijd de nachtperiode zijn welke vanaf 23:00 uur ingaat.

In het Activiteitenbesluit is duidelijk aangegeven dat in aangrenzende woningen (in- en aanpandige woningen) niet overal mag worden gemeten. Gemeten mag worden in keukens groter dan 11 m², de woonkamer en de slaapkamer. Meetpunten zijn dus niet gelegen in de gang, het toilet, de badkamer, de schuur, de berging en/of de garage. Bepalend is het feitelijke gebruik van een bepaalde ruimte. Het gaat er dus niet om of iets conform een bouwvergunning of bouwtekening een slaapkamer of woonkamer is maar of deze als zodanig feitelijk wordt gebruikt.

Metingen mogen niet worden verricht in bovengelegen dienstwoningen indien deze reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit als dienstwoning fungeerden. Opmerkelijk is echter dat deze regel niet geldt voor nieuw te vestigen horecabedrijven; in dergelijke gevallen dient wel te worden gemeten in de dienstwoning.

Het meest geluidgevoelige meetpunt bepaalt de hoogte van het toegestane geluidsniveau in het horecabedrijf. Bijvoorbeeld; de woning die het dichtst bij het horecabedrijf is gelegen kent een wettelijk gegarandeerd maximum van 40 dB(A) op de gevel en 25 dB(A) in de woning (mits het gaat om een in- of aanpandige woning) in de nachtelijke uren. Het geluidsniveau in de horeca-inrichting moet dan worden afgesteld op een zodanig niveau dat de geluidsbelasting op de gevel van deze woning niet wordt overschreden.

Geluidsoverlast? Meten is weten
Daarnaast spelen er nog allerhande meer specialistische aspecten aan de wijze van meten van geluid. Zo wordt over het algemeen 10 dB(A) opgeteld bij het gemeten geluid indien dit waarneembaar is als muziek. Daarbij kan dan weer worden gemeten bij een popspectrum of een housespectrum. Ook dit kan erg uitmaken voor de gemeten geluidsproductie.

Daarnaast kan de inrichting van de woning waarin gemeten wordt gevolgen hebben voor het maximaal te produceren geluidsniveau. Indien deze woning bijvoorbeeld heel modern/strak is ingericht met een harde vloer en zonder gordijnen, kan dit door middel van het zogenaamde nagalmeffect invloed hebben op de metingen. De ondernemer doet er dan ook verstandig te eisen dat de meting met betrekking tot het nagalmeffect in zijn voordeel wordt gecorrigeerd.

De nieuwe regelgeving zoals vervat in het Activiteitenbesluit introduceert verder maatwerkvoorschriften. Hierdoor kan de gemeente beslissen om in een concreet geval af te wijken van landelijke regels. In bepaalde gevallen kan het voor een horecaondernemer verstandig zijn om een dergelijk maatwerkvoorschrift bij de gemeente aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer het onmogelijk is om verdere akoestische voorzieningen te treffen en er slechts gedurende enkele uren in de week harde muziek wordt gedraaid.

Onder de oude regelgeving werden maatwerkvoorschriften vorm gegeven als een Nadere Eis. Een dergelijke Nadere Eis is, net als een maatwerkvoorschrift, pandgebonden en niet verbonden aan de exploitant. Bij verkoop van de onderneming blijft een dergelijke Nadere Eis/maatwerkvoorschrift dan ook onverkort van kracht. Het is verstandig dit bij aankoop van een horecabedrijf zorgvuldig na te gaan. Een Nadere Eis/maatwerkvoorschrift bevat vaak een maximum geluidniveau dat binnen de inrichting geproduceerd mag worden, inclusief de verplichting de aanwezige geluidsinstallatie op dit niveau door het bevoegd gezag te laten begrenzen door middel van een limiter.

Geluidsovertreding?
Indien zich discussies voordoen met de gemeente naar aanleiding van het overtreden van de geluidsvoorschriften dan is het allereerst verstandig om de metingen en de rapporten die de gemeente dienaangaande heeft geproduceerd op te vragen en kritisch door te nemen of deze wel uitgaan van een juiste meet- en rekenmethodiek. Daarnaast kan het heel verstandig zijn om een gespecialiseerd geluidbureau in de arm te nemen om de metingen te controleren en/of zelfstandig metingen te verrichten.

Indien de gemeente regelmatig een overtreding van de geluidsvoorschriften constateert, dan kan zij overgaan tot het opleggen van een zogenaamd 'maatwerkvoorschrift' en - bijvoorbeeld - een limiter verplicht laten installeren bij de horecaondernemer die is afgesteld op een bepaald geluidsniveau. Daarbij moet bedacht worden dat 3dB(A) vaak al een verdubbeling of halvering van het te produceren geluid met zich mee kan brengen. Het kan dus erg belangrijk zijn om ook over een aantal decibel nog een discussie met de gemeente aan te gaan dan wel te investeren in een goede geluidsmeting.

Geluidsoverlast terrassen?
Ten aanzien van terrassen is van belang dat het stemgeluid afkomstig van bezoekers op een onoverdekt en onverwarmd terras niet mag worden betrokken bij de berekening van de totale geluidsproductie van een inrichting.

Deze uitzondering is door de wetgever expliciet gecreëerd omdat, in het geval stemgeluid wel bij de berekening wordt betrokken, vrijwel elk horecabedrijf op enig moment de geluidsnormen zou overtreden. De wetgever gaat er echter van uit dat het geluid afkomstig van terrassen aan de openbare weg opgaat in het reeds aanwezige omgevingsgeluid.

Gelet op de ratio van deze uitzondering geldt zij niet voor terrassen gelegen in een binnenterrein: het bestaande omgevingsgeluid is daar immers vaak aanmerkelijk lager dan aan de openbare weg als gevolg van de afgezonderde ligging van een dergelijk terras.

Ook ten aanzien van verwarmde terrassen geldt de uitzondering van de geluidsnormen niet. Dit betekent dat met het ophangen van terrasverwarmers het geluid van de bezoekers van het terras meegenomen kan worden bij het berekenen van de totale geluidsproductie van de horeca-inrichting, wat in veel gevallen kan leiden tot overschrijding van de toepasselijke geluidsnormen. Het verwarmen van een terras kan dus leiden tot minder aangename gevolgen. Overigens zijn er vanuit de praktijk nog nauwelijks gevallen bekend waarin de handhaving van geluidsnormen (alleen) als gevolg van verwarming van terrassen werd opgestart, maar de juridische mogelijkheid bestaat.

Uitspraak Afdeling 13 juni 2018
In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 13 juni 2018 is geoordeeld dat de bewuste gemeente (Reuver) in haar bestemmingsplan relatief veel ruimte had om door middel van planvoorschriften (o.a. geluidsscherm en instructies personeel om schreeuwen tegen te gaan) de geluidseffecten van een horecaterras te reguleren. Nadere analyse van deze uitspraak valt na te lezen in onze weblog.

Meer weten? Mail ons >