Advocaat bestuursrecht

Bestuursrecht: regels die de burgers beschermen tegen besluiten van bestuursorganen

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. Het bestuursrecht geeft zowel de regels waar  bestuursorganen zich aan behoren te houden, als regels die de burgers beschermen tegen besluiten van bestuursorganen. De algemene rechtsregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast  zijn er vele bijzondere wetten (zoals bijvoorbeeld de Drank- en  Horecawet) die – het woord zegt het al – bijzondere regels geven.

Meester Advocaten is dé juridische specialist voor de horeca. We adviseren landelijk ruim 3.000 horecaklanten en voorzien de branche van relevante juridische kennis.

Bestuursrecht & horecaondernemers

Horecaondernemers worden op verschillende manieren  geconfronteerd met het bestuursrecht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de  benodigde vergunningen, handhavingsacties (sluiting van de zaak,  stappenplan), maar ook aan toegestane terrasafmetingen, milieuvergunning of bijvoorbeeld  bestemmingsplannen.
 
Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit  door een bestuursorgaan. Zo’n besluit raakt de aanvrager van een besluit, maar vaak ook zogenaamde derdebelanghebbenden (zoals  bijvoorbeeld protest door omwonenden). Iedere belanghebbende kan, als hij het niet  eens is met de inhoud van een besluit, daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een  bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar  de rechter gezet moet worden. Hiertoe dient de belanghebbende een beroepschrift in te dienen bij de bevoegde rechtbank. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de  Raad van State. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de  beroepsprocedure kan een belanghebbende zo nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal zal een verzoek om voorlopige voorziening de vraag bevatten het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Gemeenten nemen regelmatig geen tijdige beslissing op vergunningsaanvraag
In de praktijk blijkt dat de meeste gemeenten regelmatig niet tijdig een beslissing nemen op een aanvraag om een vergunning. Meestal geldt voor het beslissen op zo'n aanvraag een termijn van acht weken, al kan er een afwijkende termijn zijn opgenomen in een gemeentelijke verordening. Indien de geldende termijn verstrijkt zonder dat er een beslissing is genomen kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ontvangt u dan binnen twee weken nog geen beslissing, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren en kunt u rechtstreeks naar de rechtbank om een beslissing af te laten dwingen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.


Een advocaat is niet verplicht, wel verstandig
Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig, mede gelet op een aantal formele valkuilen. Denk er hoe dan ook aan dat bezwaar en beroep altijd op tijd, zes weken na bekendmaking van het besluit, ingediend dienen te worden. Na verloop van deze termijn zonder bezwaar of beroep aan te tekenen komt het besluit rechtens en definitief vast te staan.

Mail naar info@meesteradvocaten.nl of bel 020-409 55 55