Exploitatievergunning voor horecabedrijf aanvragen?

In de meeste gemeenten verbiedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder drank- en horecavergunning van de burgemeester. Een burgemeester kan deze exploitatievergunning weigeren indien te verwachten is dat het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Onze advocaten adviseren landelijk ruim 3.000 horecaklanten en kunnen ook u helpen:
Een aantal gemeenten toetst de aanvraag aan het bestemmingsplan (en eventueel aan de leefmilieuverordening), de mogelijke invloed op het woon- en leefklimaat en het karakter van de winkelstraat of buurt. Ook de wijze van de exploitatie kan een rol spelen. Over het algemeen geldt dat een restaurant een andere uitstraling en een andere invloed op het woon- en leefklimaat heeft dan een café of discotheek.

Waar moet een aanvraag exploitatievergunning aan voldoen?

De aanvraag om exploitatievergunning dient een juiste weergave te zijn van de feitelijke exploitatie. Indien een vergunning voor een restaurant wordt aangevraagd, terwijl de exploitatie zich duidelijk richt op andersoortige activiteiten, dan kan dit een reden zijn de vergunning te weigeren of later in te trekken.

Van belang daarbij is dat de aangevraagde exploitatie in overeenstemming met de vigerende bestemming dient te zijn. Past exploitatie op de aangevraagde wijze - of horeca überhaupt - niet in het bestemmingsplan, dan kan dat (en in sommige APV's is zelfs opgenomen dat dit verplicht is) tot een weigering van de vergunning leiden. 

Daarnaast proberen sommige gemeenten een aantal extra criteria te stellen, bijvoorbeeld de verhouding tot reeds in de omgeving aanwezige horecabedrijven. Per geval dient te worden bekeken in hoeverre dit geoorloofd is.

Algemene wet bestuursrecht

Gemeenten kunnen bepalen dat de aanvraag om een exploitatievergunning openbaar dient te worden behandeld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht betekent dit dat de aanvraag dan gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

Bezwaarschrift indienen
Tegen de weigering door de gemeente een exploitatievergunning te verlenen, kunt u een bezwaarschrift indienen en,  in sommige gevallen met succes, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening vragen. Het is verstandig als u zich hierin laat bijstaan door een advocaat. Ook tegen beperkende voorwaarden verbonden aan een exploitatievergunning - bijvoorbeeld een beperking in de aangevraagde openingstijden - of tegen een gedeeltelijke weigering - bijvoorbeeld minder terras vergund dan aangevraagd - kan bezwaar aangetekend worden. In beginsel mag men van het instellen van het bezwaar niet slechter worden dan men voor het maken van het bezwaar was, zodat het risico van bezwaar aantekenen tegen de eigen vergunning - behoudens een vergunning verleend in strijd met de wet - gering is.

Exploitatievergunning in combinatie met een terrasvergunning
In sommige gemeenten wordt de exploitatievergunning in combinatie met een eventuele terrasvergunning afgegeven. In dat geval dient bij de aanvraag om exploitatievergunning tevens een kaart/situatieschets ingediend te worden van het gewenste terras. Niet iedere gemeente heeft  bij de koppeling van de terrasvergunning aan de exploitatievergunning een juiste verdeling van de bevoegdheden gemaakt. Zo is de burgemeester bevoegd om een beslissing te nemen over een exploitatievergunning en neemt het college van burgemeester en wethouders in het algemeen een beslissing over de afgifte van een terrasvergunning. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente dit heeft geregeld valt te beantwoorden of één en ander juridisch geoorloofd is.

Een exploitatievergunning dient in principe opnieuw aangevraagd of gewijzigd te worden in de volgende gevallen:

  • als de rechtsvorm van uw onderneming verandert;
  • als er nieuwe activiteiten worden ondernomen die leiden tot een andere wijze van exploitatie;
  • als een geëxploiteerd terras uitgebreid gaat worden (indien de terrasvergunning en exploitatievergunning gekoppeld zijn);
  • als er andere leidinggevenden in dienst komen.


Onze advocaten adviseren landelijk ruim 3.000 horecaklanten en voorzien de branche van juridische kennis. Profiteer van onze ervaring. Mail info@meesteradvocaten.nl of bel 020-409 55 55.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Tips

Sommige gemeenten verlenen exploitatievergunningen alleen voor bepaalde tijd (voor 1 of 3 jaar). Indien u tegen bepaalde exploitatievergunningen bezwaar heeft aangetekend (bijvoorbeeld een terras is voor een deel geweigerd); vergeet dan niet om lopende deze procedure ook in de toekomst weer de volledige exploitatie- terrasvergunning aan te vragen. Indien u in een later stadium door de rechter in het gelijk wordt gesteld en u bent vergeten voor de toekomstige vergunningen dezelfde aanvraag in te dienen, kan dit consequenties hebben.

Lees meer