ondersteuning gemeenten

Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met diverse en uiteenlopende juridische vraagstukken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen, de Wet Milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de wet BIBOB, al dan niet in enig onderling verband. Vaak moeten dergelijke vraagstukken op korte termijn worden opgelost.

Daarnaast is de wet- en regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Dit kan gevolgen hebben voor de inhoud van de plaatselijke regelgeving zoals de APV, maar ook het plaatselijk (horeca)beleid. De gemeentelijke regelgeving en beleid moet constant op actualiteit worden getoetst en waar nodig worden geactualiseerd.

Meester Advocaten ondersteunt gemeenten bij de dagelijkse vraagstukken van gemeentelijke juristen en bestuurders (alsmede de plaatselijke politiek), daarnaast wordt ondersteuning verleend in de behandeling en afdoening van bezwaar- en beroepschriften. Deze vertegenwoordiging geschiedt zowel bestuursrechtelijk als civiel. 

Daarnaast komt het voor dat het bestand van horecavergunningen binnen de gemeenten niet meer "up-to-date" is en/of er geen of onvoldoende (dan wel onvoldoende geactualiseerd) horecabeleid geldt. Met de overheveling van het toezicht op de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeenten kan begeleiding wenselijk zijn. Deze ondersteuning door Meester Advocaten kan bestaan uit het detacheren van medewerkers, doch tevens uit het opstellen van beleidsnotities en werkprocedures, alsmede uit het onderhouden van contacten met de horeca-ondernemers.

Ook kan gebruik worden gemaakt van een speciaal ontwikkelde 'horeca quick scan'. Hierbij wordt binnen enkele werkdagen steekproefsgewijs onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre het gemeentelijk horecabestand (incl. vergunningen/beleid) nog actueel is, waarbij wordt getoetst aan tal van wet- en regelgeving. Door middel van een managementrapportage wordt de gemeente inzicht verstrekt in de status quo en de eventueel te nemen vervolgstappen.

Advocaat gemeente
Meester Advocaten adviseert gemeenten op haar deelspecialisaties horecarecht en bestuursrecht.
In veel gevallen adviseert de advocaat uitsluitend "op de achtergrond" zonder dat de wederpartij daar kennis van heeft. Daarnaast wordt ook regulier advies verstrekt en worden zo nodig procedures gevoerd. De rol van advocaat ten behoeve van de gemeente is dan ook divers.